Πληροφορίες Επικοινωνίας

Συντονιστής Έργου

Δρ. Άγγελος Αμδίτης

Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ)

Φόρμα Επικοινωνίας